FIAR CE

FIAR CE model algemene voorwaarden

Al onze verkopen en leveringen van zaken en diensten geschieden op de hierna genoemde voorwaarden. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de afnemer, zijn slechts van toepassing, indien wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.

Art. 1  Alle door ons verstrekte offertes worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Art. 2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard.
Orders en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij rechtsgeldig schriftelijk door ons zijn geaccepteerd c.q. bevestigd of indien met de levering daarvan een aanvang is gemaakt. Afspraken met of toezeggingen door medewerkers die niet bevoegd zijn, zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Art. 3  Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders is overeengekomen gelden zij voor levering franco huis begane grond aan één leveringsadres binnen Nederland, met dien verstande dat de ten tijde van de order bij ons geldende orderkosten in rekening gebracht worden voor orders beneden het bedrag, dat ten tijde van de uitvoering van de order daarvoor door ons is vastgesteld.
Informatie omtrent orderkosten wordt de afnemer op zijn verzoek verstrekt.
Indien op prijslijsten wederverkoopprijzen zijn vermeld, dan zijn dit adviesprijzen.
Art. 4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt de door ons gehanteerde prijslijst, die geldt op het moment van uitlevering, de prijs van het product.
Art. 5  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Art. 6  Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere aflevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door de afnemer niet meer kan worden teruggekomen.
Art. 7  De eigendom van de door ons te leveren producten of diensten gaat niet eerder op de afnemer over dan na volledige betaling door de afnemer van alle uit onze betrekking met hem voortvloeiende vorderingen die wij uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de afnemer mochten hebben of verkrijgen.
De producten zijn echter na levering en vóór eigendomsovergang voor rekening en risico van de afnemer.

Art. 8  In gevallen van overmacht wordt de uitvoering van de bestelling opgeschort totdat de overmacht situatie beëindigd is, tenzij een der partijen na 60 dagen na het zich voordoen van een dergelijke situatie, schriftelijk aan de andere partij bericht de bestelling, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren.
Art. 9  Betalingen dienen zonder korting of compensatie te geschieden zoals aangegeven op de betreffende factuur. Wij hebben echter het recht, te onzer beoordeling, tegen vooruitbetaling of onder rembours te leveren.
Art. 10  Indien onze vordering op de vervaldag niet is voldaan, is de afnemer automatisch in verzuim en is, over hetgeen hij alsdan nog verschuldigd is, vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand.
Art. 11  Alle kosten, te maken om tot incasso van het factuurbedrag te geraken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag, komen ten laste van de nalatige afnemer.
Art. 12  Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surséance, faillissement of liquidatie van zaken van de afnemer, alsook, indien de afnemer een vennootschap is, ingeval van ontbinding, zullen wij het recht hebben met uitsluiting van elke rechterlijke tussenkomst elke met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden en het eventueel geleverde, doch nog niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan ons betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de afnemer hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
Art. 13  Klachten, die betrekking hebben op beschadigingen en manco’s aan een door de afnemer ontvangen zending, dienen binnen twee werkdagen na de afleveringsdatum schriftelijk bij ons ingediend te zijn, alsmede op de vrachtbrief te zijn aangetekend, bij gebreke waarvan ieder klachtrecht dienaangaande vervallen is. Indien geen aflevering heeft plaatsgevonden binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur dient dit bij ons gemeld te worden, in gebreke waarvan de goederen worden geacht te zijn afgeleverd.
Art. 14 In geval van klachten dienen de producten, waarop de klacht betrekking heeft, te onzer beschikking gehouden te worden.

Art. 15 Retourzendingen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door ons geaccepteerd. Retourzendingen worden door ons geïnspecteerd op staat en aantal en zijn tot die tijd voor rekening en risico van wederpartij.
Art. 16  Garantie op verkochte goederen wordt verleend zoals aangegeven in het bijbehorende garantiebewijs. Garantie op reparaties gedurende één maand.
Art. 17  Indien een wederverkoper naar onze beoordeling zijn functie als dealer van de door ons gevoerde merken niet naar behoren verricht, dan wel een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent, dat de door ons gevoerde merken schade berokkend wordt of kan worden, behouden wij ons het recht voor om eventueel toegezegde kortingen, omzetbonussen en/of promotievergoedingen in te trekken, ons crediteringsbeleid bij overjarig verklaringen en prijsverlagingen niet langer op die afnemer van toepassing te laten zijn en hem van verdere levering uit te sluiten.
Art. 18  Wij zijn gerechtigd door de afnemer aan ons verschuldigde bedragen en niet betaalde rente, te verrekenen met door ons aan de afnemer eventueel toegezegde omzetbonussen en promotievergoedingen.
Art. 19  In geval van schade is onze aansprakelijkheid, op welke grond dan ook gebaseerd, beperkt tot EUR 2500 per schadegeval doch indien de schade hoger is dan dat bedrag, dan zal onze aansprakelijkheid worden uitgebreid tot het bedrag waarvoor onder enige door ons afgesloten verzekering daadwerkelijk dekking blijkt te bestaan of tot het bedrag waarvoor verhaal op derden mogelijk zal blijken.
Art. 20  Voor het misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze zijde.
Art. 21  De op de producten aangebrachte merktekens, typeaanduidingen en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden.
Art. 22 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden of van de overeenkomst in welk

opzicht ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar word(t)(en) verklaard ingevolge de toepasselijke wetgeving, dan zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de in deze overeenkomst vervatte bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast. Indien dergelijke ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling het wezen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst aantast, dan zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen om een wettelijk geldige, vervangende bepaling te vinden.
Art. 23  Eventuele geschillen tussen ons en de afnemer zullen ter uitsluitende competentie staan van de terzake bevoegde rechter in onze vestigingsplaats, onverminderd ons recht deze geschillen te behandelen overeenkomstig het ACB Mediationreglement.
Elke rechtsverhouding tussen ons en de afnemer wordt beheerst door Nederlands recht.

2016.01.01

Indien van toepassing:

Art. 24  Indien onze serviceorganisatie een prijsopgave maakt voor de reparatie van een zaak, is de klant de kosten van het maken van die prijsopgave verschuldigd, tenzij de reparatieopdracht waarop de prijsopgave betrekking heeft binnen een maand na het verstrekken van de prijsopgave tot stand is gekomen.

Art. 25 Indien een reparatie gereed is wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld. Na de eerste kennisgeving volgen nog twee kennisgevingen, waarvan de laatste een aangetekende brief is. Indien het gerepareerde product niet binnen drie maanden na de laatste kennisgeving door opdrachtgever is opgehaald, wordt aangenomen dat deze verder afziet van enige rechten op de zaak en vervalt het eigendom van de zaak aan opdrachtnemer.

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.