FIAR CE

Verlengde of bijkoopgarantie, wel of geen verzekering?

Consumenten worden regelmatig in de gelegenheid gesteld om bij de aankoop van een product of een dienst aanvullend een verlengde of bij te kopen garantie af te sluiten.

Verlengde garanties of bijkoop van garanties worden in sommige gevallen aangemerkt als een verzekering. Voor het bedrijfsmatig sluiten van verzekeringen heeft de aanbieder van deze garantie op grond van artikel 2:27 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning als verzekeraar van DNB nodig.

Om wat voor garanties gaat het?

 In het Burgerlijk Wetboek (BW) is geregeld dat een consument recht heeft op een deugdelijk product dat een bepaalde periode mee moet gaan bij normaal gebruik: de wettelijke garantie of het conformiteitsbeginsel (artikel 7:17 BW).

Daarnaast kan de fabrikant ook garantie geven. Deze fabrieksgarantie komt bovenop de hiervoor genoemde wettelijke garantie die de consument heeft en betreft een gratis garantie.

In sommige branches bieden fabrikanten en verkopers naast de wettelijke garantie en naast de gratis fabrieksgarantie de consument de mogelijkheid tot het bijkopen van garantie. Deze garantie wordt soms ook verlengde (fabrieks)garantie genoemd. Het gaat in deze gevallen om een garantie bovenop de wettelijke rechten van de consument, waarvoor de consument moet betalen. Let wel, de bijbetaling (premie) kan ook in de prijs van het product of dienst zijn verdisconteerd.

Voorbeeld - Biedt u als computerwinkel kopers van een laptop tegen betaling een extra garantie aan voor de periode nadat de wettelijke garantie en de gratis fabrieksgarantie zijn verlopen, dan zal meestal sprake zijn van een verlengde danwel een bijkoopgarantie.

Deze verlengde of bijkoopgarantie kan in sommige gevallen worden aangemerkt als een verzekering.

Van belang hierbij is dat de benaming van een product of dienst niet leidend is bij het vaststellen of sprake is van verzekeren. Garanties kunnen namelijk in verschillende verschijningsvormen en onder verschillende benamingen voorkomen.

Garantie wel of geen verzekering?

Het aanbieden van verlengde of bijkoopgarantie is mogelijk een verzekering als bedoeld in het BW.
Dit is het geval indien de dekking van deze verlengde of bijkoopgarantie verder gaat dan de wettelijke garantie en daarbij tevens wordt voldaan aan de hierna genoemde vier kenmerken van de definitie van verzekeren.

In het BW is bepaald dat sprake is van een verzekering indien aan de volgende vier cumulatieve criteria is voldaan:

  1. een overeenkomst;
  2. een verbintenis tot premiebetaling;
  3. een verbintenis tot uitkering en
  4. onzekerheid

Indien aan de vier BW-criteria wordt voldaan en de aanbieder bovendien het product of dienst bedrijfsmatig en voor eigen rekening afsluit, is er sprake van het uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar.

Voorbeeld - Een fietshandel die zijn klanten tegen eenmalige of periodieke betaling garandeert dat hij ook na de fabrieksgarantie van 5 jaar defecten aan hun fietsen gratis of met korting repareert zonder extra kosten of tegen lagere kosten, oefent het verzekeringsbedrijf uit als de klanten de fietshandel hiervoor rechtstreeks kunnen aanspreken.
Voor het bedrijfsmatig afsluiten van verzekeringen is op grond van artikel 2:27 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van DNB vereist. Het toezicht van DNB op verzekeraars heeft tot doel de belangen van de verzekerden te beschermen.

Hoe kan vermeden worden dat een (verlengde) garantie als een verzekering kwalificeert?

 In de meeste gevallen heeft de aanbieder van een verlengde of bijkoopgarantie niet de intentie om verzekeringen aan te bieden en het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Het ligt in die situaties dan ook voor de hand om de werkzaamheden anders in te richten zodat niet langer het verzekeringsbedrijf wordt uitgeoefend. Hiervan is al sprake indien niet langer aan alle vier BW-criteria wordt voldaan. Indien aan één of meer van deze criteria niet wordt voldaan is immers geen sprake van een verzekering als bedoeld in het BW.

Vergunningplicht op grond van het deel gedragstoezicht financiële ondernemingen

Indien voor bepaalde werkzaamheden geen vergunning van de Nederlandsche Bank nodig is, kan men mogelijk wel vergunningplichtig zijn op grond van het Deel Gedragstoezicht van de Wft. Dat is bijvoorbeeld het geval als men bemiddelt in verzekeringen of andere financiële producten. Hierover kunt u contact opnemen met de Autoriteit Financiële Markten.

21 november 2013

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.